តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
ផលិតផល និង​ សេវាកម្ម
ឆ្នោតផ្សងសំណាង

API ចាប់ផ្តើមធ្វើការលក់ឆ្នោតតាមរយៈភ្ញាក់ងាររបស់ខ្លួន ក្នុងទីក្រុង និង ២៤ ខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញនូវផលិតផល APIបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវគ្រប់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អានលំអិត
ហាងបញ្ចាំ

API​កំពុងនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ រួមមាន៖ EZ PAY(EZP). EZP ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លី និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនជា ទ្រព្យបញ្ចាំដែលមានតម្លៃស្មើ។​

អានលំអិត
ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ