តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
Slide 4Slide 3Slide2Slide 1
ស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់ AP Investment
AP Investment (API)បានបង្កើតឡើងដោយវិនិយោគិនជនជាតិ ខ្មែរ​ និង ជប៉ុន ក្នុងគោលបំណងធ្វើការ
បែងចែកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។​​​ API នឹងធ្វើការផ្តល់ឱ្យនូវគុណតម្លៃខ្ពស់នៅសេវាកម្ម
បន្ថែមក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។​​ APIបានផ្តើមនូវអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្កើននូវទំនាក់ទំនង ​នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការកំសាន្ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អតិថិជន។​ មុខងារសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ APIរួមមានការធ្វើទីផ្សារ និង គំាទ្រការពង្រីកអាជីវកម្មនៅបរទេស។


ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ