តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី
តំណរភ្ជាប់
Slide 4Slide 3Slide2Slide 1
ស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់ AP Investment
Children

បង្កើនគំនិតនិងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា

ស្វាគមន៏មកកាន់​A.P INVESTMENT Co.,Ltd។

ក្រុមហ៊ុន A.P INVESTMENT Co.,Ltd គឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានដែលផ្តោតលើប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគឺជាទីតាំងមួយក្នុងកាធ្វើវិនិយោគនិងពិគ្រោះយោបល់។ អាស៊ានដែលផ្តោតលើប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំហើយកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទូទាំងពិភពលោកថាជា "មជ្ឈមណ្ឌលរីកចម្រើនបើកទូលាយ" នៅលើពិភពលោកនាពេលអនាគត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានពង្រីកវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច ហើយតែមិនត្រូវបានផ្តល់ការអប់រំនិងការងារដែលខ្លួនពេញចិត្ត។ យើងចង់ផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមនៃ “កំលាំងចិត្តនិងរបៀបរស់នៅ" មិនត្រឹមតែជាមួយនឹងជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈនោះទេប៉ុន្តែដោយសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។ ទីបំផុតមិនត្រឹមតែអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាជនក្រីក្រនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ។ 『 បង្កើនគំនិតនិងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងអស់ 』
ដោយសារតែចក្ខុវិស័យនៃការធ្វើការងារដែលធ្វើឱ្យវាខុសពីសូន្យ យើងសន្យាថានឹងបន្ត រហូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
-
ហាងបញ្ចាំ