តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
ឱកាសការងារ
API កំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖


ផលិតផល /​ សេវាកម្ម តួនាទី ទីតាំង កាបរិច្ឆេទ
ឆ្នោត កម្ពុជា (មានការប្តូរទីតំាង) 31/8/2015
ឆ្នោត កម្ពុជា (គ្មានការប្តូរទីតំាង) 31/8/2015
ឆ្នោត កម្ពុជា (គ្មានការប្តូរទីតំាង) 31/8/2015

របៀបនៃការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏អាចមកទទួលពាក្យស្នើរសុំពីគ្រប់ការិយល័យ API រឺ ទាញយកពីគេហទំព័រដែលមានបញ្ចាក់ដូចខាងក្រោម៖ បេក្ខជនអាចសរសេរតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ឬ ដោយដៃ រួចផ្ញើរទៅកាន់ការិយាល័យកណ្តាល ឬ ការិយាល័យដែលនៅជិតអ្នក ឬ តាមរយៈ info@ap-investment.com បេក្ខជននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងអញ្ជើញមកសម្ភាសន៏។ ឯកសារដាក់ពាក្យមិនអាចដកវិញបានទេ។
ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ