តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
ហាងបញ្ចាំ

API​កំពុងនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ រួមមាន៖ EZ PAY(EZP). EZP ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លី និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនជា ទ្រព្យបញ្ចាំដែលមានតម្លៃស្មើ។​ EZPបានបើកនៅទូទំាងប្រទេសកម្ពុជា។

ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ