តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
ឆ្នោតផ្សងសំណាង

API ចាប់ផ្តើមធ្វើការលក់ឆ្នោតតាមរយៈភ្ញាក់ងាររបស់ខ្លួន ក្នុងទីក្រុង និង ២៤ ខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញនូវផលិតផល APIបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវគ្រប់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ API ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាច្រើនក្នុងប្រទេសវៀត   ណាម និង ថៃ ផងដែរ។


ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ