តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី
តំណរភ្ជាប់
អំពីាAPI
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន A.P INVESTMENT Co.,Ltd
ទីតាំង C3, St. 289 corner St.516, Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
អ្នកតំណាង Sisowath Nikko
មាតិកាពាណិជ្ជកម្ម 1.អាជីវកម្មវិនិយោគនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន
2.អាជីវកម្មពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើមទុន $1million
ស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន​ imag

Sisowath Nikko

ឆ្នាំ​2013: សិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបាងកក( ការរចនាក្រាហ្វិច ការស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់: 1 ឆ្នាំ )

ឆ្នាំ2014: បញ្ចប់វគ្គសិក្សា

ឆ្នាំ2015ខែ5~: ធ្វើជាម្ចាស់「e-sports」 ប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុននៃអាជីវកម្មគាំទ្រ

ឆ្នាំ2016ខែ10~:បង្កើតអាជីវកម្មវិនិយោគផ្សេងៗ

ឆ្នាំ 20××ខែ~:ត្រូវបានតែងតាំងតំណាង APC

-
ហាងបញ្ចាំ