តំបន់ប្រត្តិបតិការណ៍
ពត៌មានថ្មី

Coming Soon !

តំណរភ្ជាប់
អំពីយើង


អ្វីទៅជា API?
AP Investment (API)បានបង្កើតឡើងដោយវិនិយោគិនជនជាតិ ខ្មែរ​ និង ជប៉ុន ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។API បានធ្វើការចុះបញ្ចីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយមាន
ទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ APIគឺមិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏កំពុងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងនឹងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ។ APIបានផ្តើមនូវអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបង្កើននូវទំនាក់ទំនង ​នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈ
ការកំសាន្តនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អតិថិជន។​ មុខងារសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ APIរួមមានការធ្វើទីផ្សារ និង គំាទ្រការពង្រីកអាជីវកម្មនៅបរទេស។បណ្តាញសាខារបស់APIត្រូវបានបង្កើនឡើងនៅតាមបណ្តាខេត្ត។
APIមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្កើន ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈបណ្តាញប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមំា។

ទស្សនវិស័យ
ផ្តល់ជូននូវភាពទាក់ទាញ និង សេវាកម្មងាយស្រួលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

ឆ្នោតផ្សងសំណាង
ហាងបញ្ចាំ